FANDOM


編輯數據

31 名稱 水隕石
編號 No. 31 類型 平均系 屬性
最大Lv 10 稀有 1★ 種族 隕石
能力資訊 生命力 攻擊力 爆發力 總計 爆擊率
Lv 1 96 92 92 280 1% 經驗提供
Lv Max 249 240 239 728 融合價格 2500
隊長技能 名稱 ------
效果 ------------------------------
主動技能 名稱 ------ 初始倒數 模板:Skill/ 最小倒數 模板:Skill/
效果 ------------------------------
故事背景
吸收流水力量後的隕石類星靈,性格天真,會對路過的人產生好奇。

身上放出的能量能讓附近的物質凍結。